ใบสมัครกลุ่มมิตรภาพ (สมัครครั้งแรก)

ใบสมัครกลุ่มมิตรภาพ (สมัครได้ไม่เกิน 5 กลุ่ม จาก 75 กลุ่ม)


1. ผ่านออนไลน์   กด Link

2. ผ่านแบบฟอร์มเอกสาร   กดเพื่อปริ๊นแบบฟอร์ม
   ช่องทางการจัดส่งเอกสาร
    2.1 Email : friendshipgroup.th@gmail.com
    2.2 กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี   สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ชั้น 3)
    2.3 Fax :  02 206 6554-5  

  **  หากมีข้อซักถาม  กรุณาติดต่อ 02 242 5900 ต่อ 5681  **

 


เจ้าภาพการประชุม

● สมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกครั้งที่ 9

○ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรการประชุม
○ ข้อมูลการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ผ่านมา
○ ข้อมูลการเตรียมการเป็นเจ้าภาพของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

● การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 30

○ ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
○ ข้อมูลการประชุมประจำปี APPF ครั้งล่าสุด 5 ปี

○ ข้อมูลการเตรียมการเป็นเจ้าภาพของรัฐสภาไทยในการจัดประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30


○ ข้อมูลการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30

● คณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาอาเซียน

○ ภูมิหลังสมัชชารัฐสภาอาเซียน
○ ข้อมูลประเทศไทย
○ กฎบัตรและข้อบังคับการประชุม APA
○ คณะกรรมการเตรียมการประชุมฯ APA
○ ภาพกิจกรรมของคณะผู้แทนไทย