ใบเปลี่ยนแปลงกลุ่มมิตรภาพ (เคยสมัครไว้แล้ว)

หากท่านประสงค์จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มมิตรภาพที่ได้เคยสมัครไว้แล้ว
กรุณาโหลดแบบฟอร์มใบเปลี่ยนแปลง และนำส่งเจ้าหน้าที่ผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
1. Email : friendshipgroup.th@gmail.com
2. กลุ่มงานความสัมพันธ์รัฐสภาทวิภาคี   สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ (ชั้น 3)
3. Fax :  02 206 6554-5  

กดเพื่อโหลดแบบฟอร์ม


เจ้าภาพการประชุม

● สมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลกครั้งที่ 9

○ ข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรการประชุม
○ ข้อมูลการประชุมสมัชชาใหญ่สหภาพลูกเสือรัฐสภาโลก ครั้งที่ผ่านมา
○ ข้อมูลการเตรียมการเป็นเจ้าภาพของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

● การประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก (APPF) ครั้งที่ 30

○ ข้อมูลเกี่ยวกับกรอบการประชุมรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก
○ ข้อมูลการประชุมประจำปี APPF ครั้งล่าสุด 5 ปี

○ ข้อมูลการเตรียมการเป็นเจ้าภาพของรัฐสภาไทยในการจัดประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30


○ ข้อมูลการประชุมประจำปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ 30

● คณะกรรมาธิการว่าด้วยสังคมและวัฒนธรรมของสมัชชารัฐสภาอาเซียน

○ ภูมิหลังสมัชชารัฐสภาอาเซียน
○ ข้อมูลประเทศไทย
○ กฎบัตรและข้อบังคับการประชุม APA
○ คณะกรรมการเตรียมการประชุมฯ APA
○ ภาพกิจกรรมของคณะผู้แทนไทย