ความตัดกันของสี default black white yellow black
ปรับขนาดตัวอักษร smaller default bigger

การเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การเข้าชื่อเสนอกฎหมายโดยประชาชน

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๓ (๓) บัญญัติให้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่น้อยกว่าหนึ่งหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอกฎหมายได้ โดยกฎหมายที่จะเสนอได้นั้นต้องมีหลักการเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ในหมวด ๓ สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย หรือหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ นอกจากนี้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๖ ยังให้สิทธิกับประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจำนวนไม่น้อยกว่าห้าหมื่นคนมีสิทธิเข้าชื่อเสนอญัตติขอแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญได้ ทั้งนี้หลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย
 
1.ตรวจสอบ วิเคราะห์เอกสาร และหลักฐานรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ เพื่อประกอบการพิจารณาของประธานรัฐสภา
2.จัดให้มีการปิดประกาศรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายไว้ในที่ต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด
3.ดำเนินการเกี่ยวกับการคัดค้านเพื่อให้ขีดฆ่าชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมายออกจากบัญชีรายชื่อผู้เข้าชื่อเสนอกฎหมาย
4.ดำเนินการกรณีการเข้าชื่อเสนอกฎหมายของประชาชนไม่ครบจำนวนห้าหมื่นคน
5.เสนอความเห็นเพื่อบรรจุระเบียบวาระการประชุมของสภาผู้แทนราษฎร
6.ศึกษา ค้นคว้า รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางวิชาการและกฎหมายเพื่อประโยชน์ต่อการพิจารณากฎหมายของประชาชน
7.จัดวางและพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลรายชื่อประชาชนที่เสนอกฎหมายต่อประธานรัฐสภา
8.แจ้งผลการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติที่ประชาชนเข้าชื่อเสนอไปยังประชาชนผู้เสนอ
9.จัดทำสารบบประกอบการเสนอพระราชบัญญัติที่ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งเข้าชื่อเสนอประธานสภาผู้แทนราษฎร ตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
10.ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย


 
 


 
img

นายสมพงษ์ รัตณะวรรณ

(นิติกรเชี่ยวชาญ)

ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานเข้าชื่อเสนอกฎหมาย

 
img

นางสาวชัชฎาภรณ์ ประยูรวงษ์

นิติกรชำนาญการพิเศษ

img

นายกิตติศักดิ์ เอื้อกฤดาธิการ

นิติกรชำนาญการพิเศษ

img

นางสาวสวรรยา ทองคำ

นิติกรชำนาญการ

img

นายศักรินธร์ กุ่งแก้ว

นิติกรชำนาญการ

img

นางฐิติมา วิริยะพันธ์

นิติกรชำนาญการ

img

นายณัฐดนัย วัตงาม

นิติกรชำนาญการ

img

นางอรทัย ปาลวัฒน์ชัย

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

img

นางสาวพนิดา น้อยเสนา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

img

นางสาวนุดี นรลักษณ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

img

นางฐิติภัทร สุขสวัสดิ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

img

นางสาวพัชรี บุญส่ง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน