รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน

กฎหมายตามพันธกรณีความร่วมมือของประชาคมอาเซียนด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง

   

กฎหมายตามพันธกรณีความร่วมมือของประชาคมอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจ

                 

กฎหมายตามพันธกรณีความร่วมมือของประชาคมอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

การยอมรับและการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีแพ่งหรือพาณิชย์


การรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารราชการ