รัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิกอาเซียน

กฎหมายตามพันธกรณีความร่วมมือของประชาคมอาเซียนด้านประชาคมการเมืองและความมั่นคง

   

กฎหมายตามพันธกรณีความร่วมมือของประชาคมอาเซียนด้านประชาคมเศรษฐกิจ

                 

กฎหมายตามพันธกรณีความร่วมมือของประชาคมอาเซียนด้านประชาคมสังคมและวัฒนธรรม การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

   

การยอมรับและการบังคับคดีให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลต่างประเทศในคดีแพ่งหรือพาณิชย์

   

การรับรองความถูกต้องแท้จริงของเอกสารราชการ