ติดต่อศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา


         กลุ่มงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรปฏิบัติหน้าที่สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อาคารรัฐสภา
ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ