ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา


         เว็บไซต์ "ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา” (ASEAN Community Center of the National Assembly) เกิดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา โดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ แต่งตั้งคณะกรรมการประชาอาเซียนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อบูรณาการฐานข้อมูล และ เว็บไซต์ด้านประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ให้เป็นหนึ่งเดียว โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนสถาบันนิติบัญญัติในเวทีประชาคมอาเซียนและรัฐสภา ระหว่างประเทศ และเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจ


 1.      ข้อมูลในเว็บไซต์ "ศูนย์ประชาคมอาเซียนของรัฐสภา” ประกอบด้วย 16 หมวดหมู่ ดังนี้

 2.      1. แนะนำองค์กร

 3.      2. ข้อมูลประชาคมอาเซียน

 4.      3. ระบบรัฐสภาอาเซียน

 5.      4. รัฐสภาไทยกับอาเซียน

 6.      5. ตราสารอาเซียน

 7.      6. การวิจัยและพัฒนากฎหมาย

 8.      7. อาเซียนกับภายนอก

 9.      8. ข่าวประชาสัมพันธ์

 10.      9. รายการโทรทัศน์ ASEAN LAW

 11.      10. รายการวิทยุรัฐสภา

 12.      11. วีดิทัศน์กิจกรรม

 13.      12. แผนผังเว็บไซต์

 14.      13. Link เครือข่ายหน่วยงานภายนอก

 15.      14. แบบสอบถาม

 16.      15. การเก็บสถิติการเยี่ยมชม

 17.      16. คำถามคำตอบเกี่ยวกับอาเซียน (FAQ)


 1.      ข้อมูลสำคัญในบริบทของฝ่ายนิติบัญญัติ

 2.      1. ศูนย์รวมข้อมูลด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา อาทิ ข้อมูลความเคลื่อนไหวของสถาบัน นิติบัญญัติด้านประชาคมอาเซียน การปฏิบัติภารกิจของสมาชิกรัฐสภาด้านประชาคมอาเซียน รายการ โทรทัศน์ รายการวิทยุของรัฐสภาเกี่ยวกับอาเซียน ระบบรัฐสภา และรัฐธรรมนูญของประเทศสมาชิก อาเซียน รวมถึงข้อมูลอาเซียนกับภายนอก

 3.      2. ศูนย์รวมข้อมูลการพิจารณากฎหมายอาเซียนของรัฐสภา ประกอบด้วย การพิจารณาเกี่ยวกับ หนังสือสัญญาและอนุวัติการให้เป็นไปตามความตกลงระหว่างประเทศหรือรองรับการเข้าสู่ประชาคม อาเซียนของรัฐสภา

 4.      3. ศูนย์รวมตราสารอาเซียน (ASEAN Legal Instruments) ทั้งสามเสาหลัก ประกอบด้วย ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและ วัฒนธรรมอาเซียน พร้อมสาระสำคัญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยติดตามข้อมูลจากสำนักงานเลขาธิการอาเซียน (asean.org) และปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

 5.      4. งานวิจัยและงานวิชาการด้านประชาคมอาเซียนของรัฐสภา รวมถึงงานวิจัยที่สำคัญของ หน่วยงานเครือข่าย

 6.      5. ข่าวสารอาเซียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

 7.      6. การเชื่อมโยงเว็บไซต์กับหน่วยงานเครือข่ายความร่วมมือด้านอาเซียน รวมถึงการเชื่อมโยง เว็บไซต์ฐานข้อมูลกฎหมายของประเทศสมาชิกอาเซียน (asean-law.senate.go.th)