ทำเนียบประธานสภาผู้แทนราษฎร

27. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
5 กรกฏาคม 2566 - ปัจจุบัน
ดูรายละเอียด

26. นายชวน หลีกภัย

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
28 พฤษภาคม 2562 - 20 มีนาคม 2566
ดูรายละเอียด

25. นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
2 สิงหาคม 2554 - 9 ธันวาคม 2556
ดูรายละเอียด

24. นายชัย ชิดชอบ

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
15 พฤษภาคม 2551 - 10 พฤษภาคม 2554
ดูรายละเอียด

23. นายยงยุทธ ติยะไพรัช

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
23 มกราคม 2551 - เมษายน 2551
ดูรายละเอียด

22. นายโภคิน พลกุล

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
8 มีนาคม 2548 - 24 กุมภาพันธ์ 2549
ดูรายละเอียด

21. นายพิชัย รัตตกุล

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
30 มิถุนายน 2543 - 9 พฤศจิกายน 2543
ดูรายละเอียด

20. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
24 พฤศจิกายน 2539 - 27 มิถุนายน 2543
ดูรายละเอียด

19. นายบุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
11 กรกฎาคม 2538 - 27 กันยายน 2538
ดูรายละเอียด

18. ศาสตราจารย์มารุต บุนนาค

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
22 กันยายน 2535 - 19 พฤษภาคม 2538
ดูรายละเอียด

17.นายอาทิตย์ อุไรรัตน์

ประธานสภาผู้แทนราษฏร
3 เมษายน 2535 - 29 มิถุนายน 2535
ดูรายละเอียด

16.นายปัญจะ เกสรทอง

ประธานสภาผู้แทนราษฏร
3 สิงหาคม 2531 - ๒๓ กุมภาพันธ์ 2534
ดูรายละเอียด

15. นายชวน หลีกภัย
มงคลนาวิน

ประธานสภาผู้แทนราษฏร
4 สิงหาคม 2529 - 29 เมษายน 2531
ดูรายละเอียด

14.นายบุญเท่ง ทองสวัสดิ์

ประธานสภาผู้แทนราษฏร
9 พฤษภาคม 2522 - 19 มีนาคม 2526
ดูรายละเอียด

13. นายอุทัย พิมพ์ใจชน

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
19 เมษายน 2519 - 1 ตุลาคม 2519
6 กุมภาพันธ์ 2544 - 5 มกราคม 2548
ประธานสภาผู้แทนราษฏร
27 เมษายน 2526 - 1 พฤษภาคม 2529
ดูรายละเอียด

12. นายประสิทธิ์ กาญจนวัฒน์

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฏร
7 กุมภาพันธ์ 2518 - 12 มกราคม 2519
ดูรายละเอียด

11.พลตรีศิริ สิริโยธิน

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
7 มีนาคม 2512 - 17 พฤศจิกายน 2514
ดูรายละเอียด

10. พลเอก หลวงสุทธิสารรณกร
(สุทธิ์ สุทธิสารรณกร)

ประธานรัฐสภา
และประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
18 ธันวามคม 2515 - 11 ธันวาคม 2516
ดูรายละเอียด

9. พลเอก พระประจนปัจนึก
(พุก มหาดิลก)

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร
1 ธันวาคม 2494 - 17 มีนาคม 2495,
22 มีนาคม 2495 - 23 มิถุนายน 2495,
28 มิถุนายน 2495 - 23 มิถุนายน 2496,
2 กรกฎาคม 2496 - 23 มิถุนายน 2497,
29 มิถุนายน 2497 - 23 มิถุนายน 2498,
2 กรกฎาคม 2498 - 23 มิถุนายน 2499,
30 มิถุนายน 2499 - 25 กุมภาพันธ์ 2500
ดูรายละเอียด

8. พระราชธรรมนิเทศ
(เพียร ราชธรรมนิเทศ)

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
15 มิถุนายน 2592 - 29 พฤศจิกายน 2594
ดูรายละเอียด

7. นายพึ่ง ศรีจันทร์

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
13 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490
ดูรายละเอียด

6. นายเกษม บุญศรี

ประธานสภาผู้แทนราษฎร
4 มิถุนายน 2489 - 10 พฤษภาคม 2490, 20 กุมภาพันธ์ 2491 - 14 มิถุนายน 2493
ดูรายละเอียด

5. พระยามานวราชเสวี
(วิเชียร ณ สงขลา)

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร
3 สิงหาคม 2479 - 10 ธันวาคม 2480,
10 ธันวาคม 2480 - 24 มิถุนายน 2481,
28 มิถุนายน 2481 - 10 ธันวาคม 2481,
12 ธันวาคม 2481 - 24 มิถุนายน 2482,
28 มิถุนายน 2482 - 24 มิถุนายน 2483,
1 กรกฎาคม 2483 - 24 มิถุนายน 2484,
1 กรกฎาคม 2484 - 24 มิถุนายน 2485
ดูรายละเอียด

4. เจ้าพระยาศรีธรรมมาธิเบศ
(จิต ณ สงขลา)

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฏร
22 กันยายน 2477 - 15 ธันวาคม 2477,
17 ธันวาคม 2477 - 31 กรกฎาคม 2478,
7 สิงหาคม 2478 - 31 กรกฎาคม 2479,
ประธานรัฐสภา และประธานวุฒิสภา
26 พฤศจิกายน 2490 - 18 กุมภาพันธ์ 2491,
20 กุมภาพันธ์ 2491 - 14 มิถุนายน 2492,
15 มิถุนายน 2492 - 20 พฤศจิกายน 2493
ดูรายละเอียด

3. พลเรือตรี พระยาศรยุทธเสนี
(พลเรือตรี กระแส ประวาหะนาวิน)

ประธานรัฐสภา และประธานสภาผู้แทนราษฎร
26 กุมภาพันธ์ 2476 - 22 กันยายน 2477,
6 กรกฎาคม 2486 - 24 มิถุนายน 2487,
ประธานรัฐสภา และประธานพฤฒสภา
31 สิงหาคม 2489 - 9 พฤษภาคม 2490,
15 พฤษภาคม 2490 - 8 พฤศจิกายน 2490
ดูรายละเอียด

2. เจ้าพระยาพิชัยญาติ

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
2 กันยายน 2475 - 10 ธันวาคม 2476
ดูรายละเอียด

1. เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี
(สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา)

ประธานรัฐสภา
และประธานสภาผู้แทนราษฎร
28 มิถุนายน - 1 กันยายน 2475,
15 ธันวาคม - 26 กุมภาพันธ์ 2476
ดูรายละเอียด
 
 


รัฐสภา● เกี่ยวกับรัฐสภา■ อำนาจหน้าที่รัฐสภา■ โครงสร้างรัฐสภา■ ประธานรัฐสภา■ รองประธานรัฐสภา■ ทำเนียบประธานรัฐสภา■ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)● การประชุมร่วมกันของรัฐสภา■ ระเบียบวาระการประชุม○ ระเบียบวาระการประชุม
○ ระเบียบวาระการประชุม (Flip e-Book)
■ บันทึกการประชุม■ บันทึกการออกเสียงลงคะแนน■ รายงานการประชุม○ รายงานการประชุม
○ รายงานการประชุม (Flip e-Book)
■ สรุปผลงานการประชุม■ ข้อมูลการประชุมสภา (โมบายแอพฯ)○ ข้อมูลการประชุมสภา (iOS)
○ ข้อมูลการประชุมสภา (Android)
○ คู่มือการใช้งาน
■ ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา● คณะกรรมาธิการ■ คณะกรรมาธิการของรัฐสภา■ คณะกรรมาธิการร่วมกัน■ คณะกรรมาธิการในอดีต (สภาผู้แทนฯ ชุดที่ 25)■ รายงานของคณะกรรมาธิการ● เครือข่ายในวงงานรัฐสภา■ เครือข่ายรัฐสภาทั่วโลก■ เครือข่ายนิติบัญญัติ○ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
○ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
○ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
○ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
■ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ○ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
○ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
○ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
○ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
○ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
■ องค์กรอื่นๆ○ ศาลยุติธรรม
○ ศาลปกครอง
○ ศาลรัฐธรรมนูญ
○ สำนักงานอัยการสูงสุด
● บริการรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร● เกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร■ อำนาจหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร■ โครงสร้างสภาผู้แทนราษฎร■ ประธาน/รองประธาน สภาผู้แทนราษฎร○ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
○ ทำเนียบประธานสภาผู้แทนราษฎร
■ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร○ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
○ ทำเนียบผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
■ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร○ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
○ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (โมบาย แอพฯ)
● การประชุมสภาผู้แทนราษฎร■ ระเบียบวาระการประชุม○ ระเบียบวาระการประชุม
○ ระเบียบวาระการประชุม (Flip e-Book)
■ แบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ■ กระทู้ถาม○ ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา
○ ระบบตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา
○ แบบฟอร์มตั้งกระทู้ถาม
○ แบบฟอร์มถอนกระทู้ถาม
○ กระทู้ถามที่ตอบในราชกิจจานุเบกษา
■ บันทึกการประชุม■ บันทึกการออกเสียงลงคะแนน■ รายงานการประชุม○ รายงานการประชุม
○ รายงานการประชุม (Flip e-Book)
■ สรุปผลงานการประชุม■ ข้อมูลการประชุมสภา (โมบายแอพฯ)○ ข้อมูลการประชุมสภา (iOS)
○ ข้อมูลการประชุมสภา (Android)
○ คู่มือการใช้งาน
■ ข้อมูลการประชุมในอดีต■ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร● คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร■ คณะกรรมาธิการสามัญ■ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติ■ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ■ คณะกรรมาธิการในอดีต (สภาผู้แทนฯ ชุดที่ 25)■ รายงานของคณะกรรมาธิการ● บริการสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร● เกี่ยวกับสำนักงานฯ■ ประวัติความเป็นมา■ โครงสร้างสำนักงานฯ■ อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์■ ผู้บริหารสำนักงานฯ■ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง■ ทำเนียบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร■ แผนปฏิบัติราชการ● ประกาศ■ จัดซื้อจัดจ้าง ■ รับสมัครงาน■ เงินอุดหนุนการวิจัย● คุณธรรมความโปร่งใส■ แผนปฏิบัติราชการ■ แผนดำเนินงาน■ มาตรฐานการปฏิบัติงาน■ การให้บริการ■ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี■ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล■ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต● ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ● บริการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบริการทั้งหมด ■ ข้อมูลการประชุมสภา■ ข้อมูลกฎหมาย■ ข้อมูลต่างๆ ของรัฐสภา■ แจ้งเรื่องร้องเรียน■ ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก■ สำหรับบุคคลในวงงานรัฐสภา● Health_madia