นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรอง สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต (Samdech Moha Borvor Thipadei HUN MANET) นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างราชอาณาไทยกับราชอาณาจักรกัมพูชา

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องรับรองพิเศษ 205 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้การรับรองสมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต (Samdech Moha Borvor Thipadei HUN MANET) นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกัมพูชา โดยมีนายพิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พลเอก วิชิต ยาทิพย์ ประธานกลุ่มมิตรภาพฯ ไทย-กัมพูชา นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ นายอารีเพ็ญ อุตรสินธุ์ ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายสุรพล นาควานิช ที่ปรึกษาประธานสภาผู้แทนราษฎร นายมุข สุไลมาน เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร นายธงชาติ รัตนวิชา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎร และนายฐาคณิษฐ์ พรทองประเสริฐ ผู้ช่วยเลขานุการประธานรัฐสภา นางสาวพิชชา เชื้อเมืองพาน ผู้ช่วยเลขานุการรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่สอง นายสุธีรพันธ์ สุขวุฒิชัย ที่ปรึกษาคณะทำงานประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร นางสาวสตีจิตร  ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และนายอาพล  นันทขว้าง ผู้อำนวยการสำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ร่วมให้การรับรอง
 
นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา ประธานรัฐสภากล่าวต้อนรับด้วยความยินดี พร้อมแสดงความยินดีแก่สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต ที่ได้รับการเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อเดือนสิงหาคม 2566 ไทยและกัมพูชาได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันจวบจนปัจจุบันเป็นเวลา 73 ปีแล้ว ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาเป็นไปอย่างราบรื่นในทุก ๆ ด้าน ทั้งด้านวัฒนธรรม ศาสนา การเมือง มีการแลกเปลี่ยนการเยือนทั้งในระดับผู้นำรัฐบาล ระดับราชวงศ์ ระดับรัฐสภา นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรีของไทยยังได้เยือนกัมพูชาเป็นประเทศแรกในอาเซียนภายหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเช่นเดียวกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ได้เยือนไทยเป็นประเทศแรกหลังเข้าดำรงตำแหน่ง ด้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐสภาไทยและรัฐสภากัมพูชามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกันมาก ได้มีการจัดตั้งกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-กัมพูชา ขึ้น และมีการดำเนินกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งตนหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศจะแน่นแฟ้นมากขึ้น รัฐสภาไทยพร้อมที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างกันในทุกมิติอย่างเต็มที่
 
สมเด็จมหาบวรธิบดี ฮุน มาแนต นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา กล่าวขอบคุณประธานรัฐสภาที่ให้การต้อนรับ พร้อมแสดงความยินดีที่ทั้งสองประเทศได้ยกระดับความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ระหว่างกัน อันจะเป็นช่องทางในการส่งเสริมความร่วมมือที่จะทำให้ไทยและกัมพูชาใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการศึกษา วัฒนธรรม การลงทุน การคลัง ความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน อีกทั้งไทยยังเป็นประเทศแรกที่ตนได้เยือนอย่างเป็นทางการภายหลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ปัจจุบัน มีหลายบริษัทของไทยเข้าไปลงทุนในกัมพูชาซึ่งบริษัทเหล่านี้ล้วนมีส่วนสำคัญในการยกระดับการค้าทวิภาคีที่มีมูลค่าทางการค้ารวม 8 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทางกัมพูชาเห็นพ้องกับประธานรัฐสภาที่ว่าความสัมพันธ์ของฝ่ายนิติบัญญัติมีความใกล้ชิดกันมากผ่านกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาของสองประเทศ รัฐสภาในฐานะองค์กรนิติบัญญัติของประเทศมีส่วนสำคัญอย่างมากในการสนับสนุนรัฐบาลด้านการพัฒนา และส่งเสริมร่วมมือระหว่างไทยและกัมพูชา และหวังว่าความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติของสองประเทศจะใกล้ชิดและพัฒนายิ่งขึ้นในอนาคต
 
ในโอกาสนี้ ประธานรัฐสภากล่าวว่าจะเดินทางไปเยือนกัมพูชาเพื่อเข้าร่วมงานเลี้ยงละศีลอดในเดือนรอมฎอน ในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ณ กรุงพนมเปญ ตามคำเชิญของนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ได้เชิญมาก่อนหน้านี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็จะเข้าร่วมงานดังกล่าวพร้อมกับผู้นำมุสลิมของประเทศ  ต่าง ๆ เอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนประชาชนชาวมุสลิมในประเทศ
 
นอกจากนี้ ประธานรัฐสภาได้ฝากความระลึกถึงสมเด็จอัคคมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน อดีตนายกรัฐมนตรีกัมพูชา พร้อมทั้งขอเชิญประธานสภาแห่งชาติกัมพูชาเดินทางเยือนรัฐสภาไทย และนายกรัฐมนตรีกัมพูชาก็ได้เชิญประธานรัฐสภาเดินทางเยือนกัมพูชาด้วยเช่นกัน
 
 
เครดิตข่าว : กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร


รัฐสภา● เกี่ยวกับรัฐสภา■ อำนาจหน้าที่รัฐสภา■ โครงสร้างรัฐสภา■ ประธานรัฐสภา■ รองประธานรัฐสภา■ ทำเนียบประธานรัฐสภา■ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)● การประชุมร่วมกันของรัฐสภา■ ระเบียบวาระการประชุม○ ระเบียบวาระการประชุม
○ ระเบียบวาระการประชุม (Flip e-Book)
■ บันทึกการประชุม■ บันทึกการออกเสียงลงคะแนน■ รายงานการประชุม○ รายงานการประชุม
○ รายงานการประชุม (Flip e-Book)
■ สรุปผลงานการประชุม■ ข้อมูลการประชุมสภา (โมบายแอพฯ)○ ข้อมูลการประชุมสภา (iOS)
○ ข้อมูลการประชุมสภา (Android)
○ คู่มือการใช้งาน
■ ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา● คณะกรรมาธิการ■ คณะกรรมาธิการของรัฐสภา■ คณะกรรมาธิการร่วมกัน■ คณะกรรมาธิการในอดีต (สภาผู้แทนฯ ชุดที่ 25)■ รายงานของคณะกรรมาธิการ● เครือข่ายในวงงานรัฐสภา■ เครือข่ายรัฐสภาทั่วโลก■ เครือข่ายนิติบัญญัติ○ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
○ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
○ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
○ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
■ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ○ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
○ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
○ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
○ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
○ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
■ องค์กรอื่นๆ○ ศาลยุติธรรม
○ ศาลปกครอง
○ ศาลรัฐธรรมนูญ
○ สำนักงานอัยการสูงสุด
● บริการรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร● เกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร■ อำนาจหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร■ โครงสร้างสภาผู้แทนราษฎร■ ประธาน/รองประธาน สภาผู้แทนราษฎร○ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
○ ทำเนียบประธานสภาผู้แทนราษฎร
■ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร○ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
○ ทำเนียบผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
■ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร○ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
○ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (โมบาย แอพฯ)
● การประชุมสภาผู้แทนราษฎร■ ระเบียบวาระการประชุม○ ระเบียบวาระการประชุม
○ ระเบียบวาระการประชุม (Flip e-Book)
■ แบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ■ กระทู้ถาม○ ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา
○ ระบบตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา
○ แบบฟอร์มตั้งกระทู้ถาม
○ แบบฟอร์มถอนกระทู้ถาม
○ กระทู้ถามที่ตอบในราชกิจจานุเบกษา
■ บันทึกการประชุม■ บันทึกการออกเสียงลงคะแนน■ รายงานการประชุม○ รายงานการประชุม
○ รายงานการประชุม (Flip e-Book)
■ สรุปผลงานการประชุม■ ข้อมูลการประชุมสภา (โมบายแอพฯ)○ ข้อมูลการประชุมสภา (iOS)
○ ข้อมูลการประชุมสภา (Android)
○ คู่มือการใช้งาน
■ ข้อมูลการประชุมในอดีต■ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร● คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร■ คณะกรรมาธิการสามัญ■ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติ■ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ■ คณะกรรมาธิการในอดีต (สภาผู้แทนฯ ชุดที่ 25)● บริการสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร● เกี่ยวกับสำนักงานฯ■ ประวัติความเป็นมา■ โครงสร้างสำนักงานฯ■ อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์■ ผู้บริหารสำนักงานฯ■ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง■ ทำเนียบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร■ แผนปฏิบัติราชการ● ประกาศ■ จัดซื้อจัดจ้าง ■ รับสมัครงาน■ เงินอุดหนุนการวิจัย● คุณธรรมความโปร่งใส■ แผนปฏิบัติราชการ■ แผนดำเนินงาน■ มาตรฐานการปฏิบัติงาน■ การให้บริการ■ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี■ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล■ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต● ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ● บริการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบริการทั้งหมด ■ ข้อมูลการประชุมสภา■ ข้อมูลกฎหมาย■ ข้อมูลต่างๆ ของรัฐสภา■ แจ้งเรื่องร้องเรียน■ ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก■ สำหรับบุคคลในวงงานรัฐสภา● Health_madia