ทำเนียบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์
สุขะนันท์

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(31 ตุลาคม 2566 - ปัจจุบัน)
ดูรายละเอียด

นางพรพิศ เพชรเจริญ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2566)
ดูรายละเอียด

นายสรศักดิ์ เพียรเวช

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)
ดูรายละเอียด

นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
(23 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559)
ดูรายละเอียด

นายจเร พันธุ์เปรื่อง

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(27 มิถุนายน 2557 - 15 ตุลาคม 2558)
ดูรายละเอียด

นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(1 ตุลาคม 2554 - 10 มิถุนายน 2557)
ดูรายละเอียด

นายพิทูร พุ่มหิรัญ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(13 กุมภาพันธ์ 2546 - 30 กันยายน 2555)
ดูรายละเอียด

นางศิริลักษณ์ ปั้นบำรุงกิจ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(1 ตุลาคม 2541 - 31 มกราคม 2546)
ดูรายละเอียด

ศาสตราจารย์ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(12 กันยายน 2535 - 30 กันยายน 2541)
เลขาธิการรัฐสภา
(1 ตุลาคม 2533 - 11 กันยายน 2535)
ดูรายละเอียด

นายประเสริฐ ดวงวิชัย

เลขาธิการรัฐสภา
(1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2533)
ดูรายละเอียด

นางสาวบังอร อิ่มโอชา

เลขาธิการรัฐสภา
(1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529)
ดูรายละเอียด

ร้อยตรีปณิธาน เลิศฤทธิ์

เลขาธิการรัฐสภา
(25 มกราคม 2527 - 30 กันยายน 2527)
ดูรายละเอียด

พลตรีกระวี สุทัศน์ ณ อยุธยา

เลขาธิการรัฐสภา
(1 ตุลาคม 2524 - 31 ธันวาคม 2526)
ดูรายละเอียด

พันเอกสงวน คำวงษา

เลขาธิการรัฐสภา
(1 ตุลาคม 2518 - 30 กันยายน 2524)
ดูรายละเอียด

นายประสิทธิ์ ศรีสุชาติ

เลขาธิการรัฐสภา
(1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2518)
ดูรายละเอียด

นายประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์

เลขาธิการรัฐสภา
(18 กันยายน 2511 - 30 กันยายน 2514)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(20 ธันวาคม 2503 - 17 กันยายน 2511)
ดูรายละเอียด

ศาตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม

เลขาธิการพฤฒสภา
(14 พฤษภาคม 2489 - 8 พฤศจิกายน 2489)
ดูรายละเอียด

นายเจริญ ปัณฑโร

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(16 สิงหาคม 2486 - 17 ตุลาคม 2503)
ดูรายละเอียด

นายจิตตะเสน ปัจจะ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(30 มิถุนายน 2486 - 16 สิงหาคม 2486)
ดูรายละเอียด

นายทองเปลว ชลภูมิ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(8 พฤศจิกายน 2484 - 30 มิถุนายน 2486)
ดูรายละเอียด

หลวงคหกรรมบดี

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(10 ธันวาคม 2476 - 10 สิงหาคม 2484)
ดูรายละเอียด

หลวงประดิษฐ์ มนูธรรม
(ปรีดี พนมยงค์)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(28 มิถุนายน 2475 - 11 เมษายน 2476)
ดูรายละเอียด
 
 


รัฐสภา● เกี่ยวกับรัฐสภา■ อำนาจหน้าที่รัฐสภา■ โครงสร้างรัฐสภา■ ประธานรัฐสภา■ รองประธานรัฐสภา■ ทำเนียบประธานรัฐสภา■ คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)● การประชุมร่วมกันของรัฐสภา■ ระเบียบวาระการประชุม○ ระเบียบวาระการประชุม
○ ระเบียบวาระการประชุม (Flip e-Book)
■ บันทึกการประชุม■ บันทึกการออกเสียงลงคะแนน■ รายงานการประชุม○ รายงานการประชุม
○ รายงานการประชุม (Flip e-Book)
■ สรุปผลงานการประชุม■ ข้อมูลการประชุมสภา (โมบายแอพฯ)○ ข้อมูลการประชุมสภา (iOS)
○ ข้อมูลการประชุมสภา (Android)
○ คู่มือการใช้งาน
■ ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา● คณะกรรมาธิการ■ คณะกรรมาธิการของรัฐสภา■ คณะกรรมาธิการร่วมกัน■ คณะกรรมาธิการในอดีต (สภาผู้แทนฯ ชุดที่ 25)■ รายงานของคณะกรรมาธิการ● เครือข่ายในวงงานรัฐสภา■ เครือข่ายรัฐสภาทั่วโลก■ เครือข่ายนิติบัญญัติ○ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
○ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
○ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
○ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
■ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ○ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
○ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
○ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
○ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
○ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
■ องค์กรอื่นๆ○ ศาลยุติธรรม
○ ศาลปกครอง
○ ศาลรัฐธรรมนูญ
○ สำนักงานอัยการสูงสุด
● บริการรัฐสภา
สภาผู้แทนราษฎร● เกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร■ อำนาจหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร■ โครงสร้างสภาผู้แทนราษฎร■ ประธาน/รองประธาน สภาผู้แทนราษฎร○ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
○ ทำเนียบประธานสภาผู้แทนราษฎร
■ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร○ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
○ ทำเนียบผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
■ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร○ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
○ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (โมบาย แอพฯ)
● การประชุมสภาผู้แทนราษฎร■ ระเบียบวาระการประชุม○ ระเบียบวาระการประชุม
○ ระเบียบวาระการประชุม (Flip e-Book)
■ แบบการแจ้งความจำนงขอปรึกษาหารือฯ■ กระทู้ถาม○ ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา
○ ระบบตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา
○ แบบฟอร์มตั้งกระทู้ถาม
○ แบบฟอร์มถอนกระทู้ถาม
○ กระทู้ถามที่ตอบในราชกิจจานุเบกษา
■ บันทึกการประชุม■ บันทึกการออกเสียงลงคะแนน■ รายงานการประชุม○ รายงานการประชุม
○ รายงานการประชุม (Flip e-Book)
■ สรุปผลงานการประชุม■ ข้อมูลการประชุมสภา (โมบายแอพฯ)○ ข้อมูลการประชุมสภา (iOS)
○ ข้อมูลการประชุมสภา (Android)
○ คู่มือการใช้งาน
■ ข้อมูลการประชุมในอดีต■ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร● คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร■ คณะกรรมาธิการสามัญ■ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติ■ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ■ คณะกรรมาธิการในอดีต (สภาผู้แทนฯ ชุดที่ 25)■ รายงานของคณะกรรมาธิการ● บริการสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร● เกี่ยวกับสำนักงานฯ■ ประวัติความเป็นมา■ โครงสร้างสำนักงานฯ■ อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์■ ผู้บริหารสำนักงานฯ■ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง■ ทำเนียบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร■ แผนปฏิบัติราชการ● ประกาศ■ จัดซื้อจัดจ้าง ■ รับสมัครงาน■ เงินอุดหนุนการวิจัย● คุณธรรมความโปร่งใส■ แผนปฏิบัติราชการ■ แผนดำเนินงาน■ มาตรฐานการปฏิบัติงาน■ การให้บริการ■ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี■ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล■ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต● ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ● บริการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาบริการทั้งหมด ■ ข้อมูลการประชุมสภา■ ข้อมูลกฎหมาย■ ข้อมูลต่างๆ ของรัฐสภา■ แจ้งเรื่องร้องเรียน■ ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก■ สำหรับบุคคลในวงงานรัฐสภา● Health_madia