ทำเนียบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

นางพรพิศ เพชรเจริญ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(1 ตุลาคม 2563 - ปัจจุบัน)
ดูรายละเอียด

นายสรศักดิ์ เพียรเวช

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2563)
ดูรายละเอียด

นางสายทิพย์ เชาวลิตถวิล

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฏร
(23 พฤศจิกายน 2558 - 30 กันยายน 2559)
ดูรายละเอียด

นายจเร พันธุ์เปรื่อง

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(27 มิถุนายน 2557 - 15 ตุลาคม 2558)
ดูรายละเอียด

นายสุวิจักขณ์ นาควัชระชัย

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(1 ตุลาคม 2554 - 10 มิถุนายน 2557)
ดูรายละเอียด

นายพิทูร พุ่มหิรัญ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(13 กุมภาพันธ์ 2546 - 30 กันยายน 2555)
ดูรายละเอียด

นางศิริลักษณ์ ปั้นบำรุงกิจ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(1 ตุลาคม 2541 - 31 มกราคม 2546)
ดูรายละเอียด

ศาสตราจารย์ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(12 กันยายน 2535 - 30 กันยายน 2541)
เลขาธิการรัฐสภา
(1 ตุลาคม 2533 - 11 กันยายน 2535)
ดูรายละเอียด

นายประเสริฐ ดวงวิชัย

เลขาธิการรัฐสภา
(1 ตุลาคม 2529 - 30 กันยายน 2533)
ดูรายละเอียด

นางสาวบังอร อิ่มโอชา

เลขาธิการรัฐสภา
(1 ตุลาคม 2527 - 30 กันยายน 2529)
ดูรายละเอียด

ร้อยตรีปณิธาน เลิศฤทธิ์

เลขาธิการรัฐสภา
(25 มกราคม 2527 - 30 กันยายน 2527)
ดูรายละเอียด

พลตรีกระวี สุทัศน์ ณ อยุธยา

เลขาธิการรัฐสภา
(1 ตุลาคม 2524 - 31 ธันวาคม 2526)
ดูรายละเอียด

พันเอกสงวน คำวงษา

เลขาธิการรัฐสภา
(1 ตุลาคม 2518 - 30 กันยายน 2524)
ดูรายละเอียด

นายประสิทธิ์ ศรีสุชาติ

เลขาธิการรัฐสภา
(1 ตุลาคม 2514 - 30 กันยายน 2518)
ดูรายละเอียด

นายประเสริฐ ปัทมะสุคนธ์

เลขาธิการรัฐสภา
(18 กันยายน 2511 - 30 กันยายน 2514)
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(20 ธันวาคม 2503 - 17 กันยายน 2511)
ดูรายละเอียด

ศาตราจารย์ไพโรจน์ ชัยนาม

เลขาธิการพฤฒสภา
(14 พฤษภาคม 2489 - 8 พฤศจิกายน 2489)
ดูรายละเอียด

นายเจริญ ปัณฑโร

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(16 สิงหาคม 2486 - 17 ตุลาคม 2503)
ดูรายละเอียด

นายจิตตะเสน ปัจจะ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(30 มิถุนายน 2486 - 16 สิงหาคม 2486)
ดูรายละเอียด

นายทองเปลว ชลภูมิ

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(8 พฤศจิกายน 2484 - 30 มิถุนายน 2486)
ดูรายละเอียด

หลวงคหกรรมบดี

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(10 ธันวาคม 2476 - 10 สิงหาคม 2484)
ดูรายละเอียด

หลวงประดิษฐ์ มนูธรรม
(ปรีดี พนมยงค์)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
(28 มิถุนายน 2475 - 11 เมษายน 2476)
ดูรายละเอียด
 
 


รัฐสภา

● เกี่ยวกับรัฐสภา
■ อำนาจหน้าที่รัฐสภา
■ โครงสร้างรัฐสภา
■ ประธานรัฐสภา
■ รองประธานรัฐสภา
■ ทำเนียบประธานรัฐสภา
● การประชุมร่วมกันของรัฐสภา
■ ระเบียบวาระการประชุม
○ ระเบียบวาระการประชุม
○ ระเบียบวาระการประชุม (Flip e-Book)
■ บันทึกการประชุม
■ บันทึกการออกเสียงลงคะแนน
■ รายงานการประชุม
○ รายงานการประชุม
○ รายงานการประชุม (Flip e-Book)
■ สรุปผลงานการประชุม
■ โมบายแอพฯ
○ ข้อมูลการประชุมสภา (iOS)
○ ข้อมูลการประชุมสภา (Android)
○ คู่มือการใช้งาน
■ ข้อบังคับการประชุมรัฐสภา
● คณะกรรมาธิการ
■ คณะกรรมาธิการของรัฐสภา
■ คณะกรรมาธิการร่วมกัน
● เครือข่ายในวงงานรัฐสภา
■ เครือข่ายรัฐสภาทั่วโลก
■ เครือข่ายนิติบัญญัติ
○ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
○ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
○ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
○ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
■ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
○ คณะกรรมการการเลือกตั้ง
○ ผู้ตรวจการแผ่นดิน
○ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
○ คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
○ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
■ องค์กรอื่นๆ
○ ศาลยุติธรรม
○ ศาลปกครอง
○ ศาลรัฐธรรมนูญ
○ สำนักงานอัยการสูงสุด
● บริการรัฐสภา

สภาผู้แทนราษฎร

● เกี่ยวกับสภาผู้แทนราษฎร
■ อำนาจหน้าที่สภาผู้แทนราษฎร
■ โครงสร้างสภาผู้แทนราษฎร
■ ประธาน/รองประธาน สภาผู้แทนราษฎร
○ ประธานสภาผู้แทนราษฎร
○ ทำเนียบประธานสภาผู้แทนราษฎร
■ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
○ ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
○ ทำเนียบผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร
■ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
○ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
○ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (โมบาย แอพฯ)
● การประชุมสภาผู้แทนราษฎร
■ ระเบียบวาระการประชุม
○ ระเบียบวาระการประชุม
○ ระเบียบวาระการประชุม (Flip e-Book)
■ กระทู้ถาม
○ ระเบียบวาระกระทู้ถามสดด้วยวาจา
○ ระบบตั้งกระทู้ถามสดด้วยวาจา
○ แบบฟอร์มตั้งกระทู้ถาม
○ แบบฟอร์มถอนกระทู้ถาม
○ กระทู้ถามที่ตอบในราชกิจจานุเบกษา
■ บันทึกการประชุม
■ บันทึกการออกเสียงลงคะแนน
■ รายงานการประชุม
○ รายงานการประชุม
○ รายงานการประชุม (Flip e-Book)
■ สรุปผลงานการประชุม
■ โมบายแอพฯ
○ ข้อมูลการประชุมสภา (iOS)
○ ข้อมูลการประชุมสภา (Android)
○ คู่มือการใช้งาน
■ ข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร
● คณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร
■ คณะกรรมาธิการสามัญ
■ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาญัตติ
■ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
● บริการสภาผู้แทนราษฎร

วุฒิสภา


สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

● เกี่ยวกับสำนักงานฯ
■ ประวัติความเป็นมา
■ โครงสร้างสำนักงานฯ
■ อำนาจหน้าที่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
■ ผู้บริหารสำนักงานฯ
■ ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
■ ทำเนียบเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
■ แผนปฏิบัติราชการ
● ประกาศ
■ จัดซื้อจัดจ้าง
■ รับสมัครงาน
■ เงินอุดหนุนการวิจัย
● คุณธรรมความโปร่งใส
■ แผนปฏิบัติราชการ
■ แผนดำเนินงาน
■ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
■ การให้บริการ
■ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
■ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
■ การส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต
● ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
● บริการสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา


บริการทั้งหมด

■ ข้อมูลการประชุมสภา
■ ข้อมูลกฎหมาย
■ ข้อมูลต่างๆ ของรัฐสภา
■ แจ้งเรื่องร้องเรียน
■ ข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก
■ สำหรับบุคคลในวงงานรัฐสภา
● Health_madia