อ.ก.ร. กฎหมายและระเบียบ
นางนรรัตน์  พิมเสน นางนรรัตน์ พิมเสน ประธาน อ.ก.ร.
พลอากาศเอก ชนัท  รัตนอุบล พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล รองประธาน อ.ก.ร.
พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ อ.ก.ร.
พลจตำรวจเอก วรพงษ์  ชิวปรีชา พลจตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา อ.ก.ร.
นางบุษกร  อัมพรประภา นางบุษกร อัมพรประภา อ.ก.ร.
นายวีรวิทย์  วิวัฒนวานิช นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช อ.ก.ร.
นายกฤษฎา  บุณยสมิต นายกฤษฎา บุณยสมิต อ.ก.ร.
นางสาวชุณหจิต  สังข์ใหม่ นางสาวชุณหจิต สังข์ใหม่ อ.ก.ร.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางพรพิศ เพชรเจริญ) อ.ก.ร.
เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน (ร้อยตำรวจโทหญิง สุทธิมา พิพัฒน์พิบูลย์
รองเลขาธิการ ก.พ.)
อ.ก.ร.
เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
เลขาธิการวุฒิสภา)
อ.ก.ร.
รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษาเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษาที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย (ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์ สุขะนันท์
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
อ.ก.ร.
เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน (นายวัชรพงศ์ จาวรุ่งวณิชสกุล
ผู้อำนวยการกองกฎหมาย
และระเบียบราชการ)
อ.ก.ร.
รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษาที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษาที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย (นายทศพร แย้มวงษ์
รองเลขาธิการวุฒิสภา)
อ.ก.ร.
นายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์ นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ อ.ก.ร.
นางปิยมาภรณ์  ทองปุย นางปิยมาภรณ์ ทองปุย อ.ก.ร.
นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์ อ.ก.ร.
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎ ระเบียบ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนากฎ ระเบียบ (นางสาวตวงรัตน์ เลาหัตถพงษ์ภูริ) อ.ก.ร. และเลขานุการ

● การบริหารราชการ

○ การงบประมาณ
○ การเบิกจ่ายเงิน
○ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่ง
○ ก.ร. และ อ.ก.ร.
○ การประชุมกรรมการและเบี้ยประชุม
○ มาตรการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
○ การบริหารราชการอื่น
○ วันเวลาทำงานและการลาหยุดราชการ
○ เครื่องแบบและการแต่งกาย

● บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

○ การแต่งตั้งบุคคลในวงงานรัฐสภา
○ ลูกจ้างประจำ
○ พนักงานราชการรัฐสภา
○ การรวมกลุ่มของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

● ระบบตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ โครงสร้างและระบบงาน
○ การจัดตำแหน่ง
○ การเทียบตำแหน่ง
○ อัตรากำลัง การสับเปลี่ยนและ โอนอัตราเงินเดือน
○ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
○ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
○ มาตรฐาน และแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
○ การรับรองคุณวุฒิ
○ นักกฎหมายนิติบัญญัติ

● ค่าตอบแทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ ค่าตอบแทน

● การสรรหาข้าราชการรัฐสภา

○ การสรรหาเชิงรุก
○ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การสรรหาและการบรรจุ

● การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ การแต่งตั้ง
○ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
○ การย้าย การโอน การเลื่อน
○ การบรรจุกลับ
○ การต่ออายุราชการ

● การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ

○ การประเมินข้าราชการ
○ การเลื่อนเงินเดือน
○ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงในแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

● จริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ การเสริมสร้างและพัฒนามิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
○ จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
○ วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ มาตรฐานการลงโทษ
○ การดำเนินการทางวินัย
○ ข้อสังเกตจากรายงานการดำเนินการทางวินัย

● การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการออกจากราชการ

○ การอุทธรณ์
○ การร้องทุกข์
○ การออกจากราชการ
○ การดำเนินคดีต่าง ๆ

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

○ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
○ การดำเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

● การบริหารทรัพยากรบุคคล

○ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล