อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา
พลตำรวจเอก วรพงษ์  ชิวปรีชา พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา ประธาน อ.ก.ร.
นายวีรวิทย์  วิวัฒนวานิช นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช รองประธาน อ.ก.ร.
พลตำรวจเอก ปัญญา  มาเม่น พลตำรวจเอก ปัญญา มาเม่น อ.ก.ร.
พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ อ.ก.ร.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางพรพิศ เพชรเจริญ) อ.ก.ร.
ว่าที่ร้อยตรีวินัย ชาคริยานุโยค ว่าที่ร้อยตรีวินัย ชาคริยานุโยค อ.ก.ร.
เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
เลขาธิการวุฒิสภา)
อ.ก.ร.
เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน (นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์) อ.ก.ร.
เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน (นางนันทนา ธรรมสโรช
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.)
อ.ก.ร.
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน (นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง)
อ.ก.ร.
รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษาที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษาที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย (นายคุณวุฒิ ตันตระกูล
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อ.ก.ร.)
ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงบประมาณ (นายคงศักดิ์ บูรณะกุล) อ.ก.ร.
รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษาที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษาที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข
รองเลขาธิการวุฒิสภา อ.ก.ร.)
นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง อ.ก.ร.
นางปิยมาภรณ์  ทองปุย นางปิยมาภรณ์ ทองปุย อ.ก.ร.
นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์ อ.ก.ร.
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ก.ร. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ก.ร. (นายกิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์) อ.ก.ร.
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (สิบเอก อธิคมร์ ไกรชิต) อ.ก.ร. และเลขานุการ

● การบริหารราชการ

○ การงบประมาณ
○ การเบิกจ่ายเงิน
○ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่ง
○ ก.ร. และ อ.ก.ร.
○ การประชุมกรรมการและเบี้ยประชุม
○ มาตรการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
○ การบริหารราชการอื่น
○ วันเวลาทำงานและการลาหยุดราชการ
○ เครื่องแบบและการแต่งกาย

● บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

○ การแต่งตั้งบุคคลในวงงานรัฐสภา
○ ลูกจ้างประจำ
○ พนักงานราชการรัฐสภา
○ การรวมกลุ่มของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

● ระบบตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ โครงสร้างและระบบงาน
○ การจัดตำแหน่ง
○ การเทียบตำแหน่ง
○ อัตรากำลัง การสับเปลี่ยนและ โอนอัตราเงินเดือน
○ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
○ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
○ มาตรฐาน และแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
○ การรับรองคุณวุฒิ
○ นักกฎหมายนิติบัญญัติ

● ค่าตอบแทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ ค่าตอบแทน

● การสรรหาข้าราชการรัฐสภา

○ การสรรหาเชิงรุก
○ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การสรรหาและการบรรจุ

● การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ การแต่งตั้ง
○ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
○ การย้าย การโอน การเลื่อน
○ การบรรจุกลับ
○ การต่ออายุราชการ

● การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ

○ การประเมินข้าราชการ
○ การเลื่อนเงินเดือน
○ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงในแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

● จริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ การเสริมสร้างและพัฒนามิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
○ จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
○ วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ มาตรฐานการลงโทษ
○ การดำเนินการทางวินัย
○ ข้อสังเกตจากรายงานการดำเนินการทางวินัย

● การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการออกจากราชการ

○ การอุทธรณ์
○ การร้องทุกข์
○ การออกจากราชการ
○ การดำเนินคดีต่าง ๆ

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

○ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
○ การดำเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

● การบริหารทรัพยากรบุคคล

○ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล