อ.ก.ร. ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการของรัฐสภา
พลตำรวจเอก วรพงษ์  ชิวปรีชา พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา ประธาน อ.ก.ร.
นายวีรวิทย์  วิวัฒนวานิช นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช รองประธาน อ.ก.ร.
พลตำรวจเอก ปัญญา  มาเม่น พลตำรวจเอก ปัญญา มาเม่น อ.ก.ร.
 
 
พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณพลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณอ.ก.ร.
ว่าที่ร้อยตรีวินัย ชาคริยานุโยค ว่าที่ร้อยตรีวินัย ชาคริยานุโยค อ.ก.ร.
เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
เลขาธิการวุฒิสภา)
อ.ก.ร.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร(ว่าที่ร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์  สุขะนันท์)อ.ก.ร.
เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน (นางนันทนา ธรรมสโรช
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.)
อ.ก.ร.
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน (นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง)
อ.ก.ร.
นางสาวสตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน(นายกิติพงษ์ มหารัตนวงศ์)อ.ก.ร.
ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงบประมาณ (นายคงศักดิ์ บูรณะกุล) อ.ก.ร.
รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษาที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษาที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย (นางสาวนิภาวรรณ ศิริบำรุงสุข
รองเลขาธิการวุฒิสภา อ.ก.ร.)
นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษาที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย(นางสาวสตีจิตร  ไตรพิบูลย์สุข
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร อ.ก.ร.)
นางปัณณิตา สท้านไตรภพ นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ อ.ก.ร.
นายมาณิช  อินทฉิม นายมาณิช  อินทฉิม อ.ก.ร.
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ก.ร. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ก.ร. (นายกิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์) อ.ก.ร.
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล (สิบเอก อธิคมร์ ไกรชิต) อ.ก.ร. และเลขานุการ
○ การงบประมาณ
○ การเบิกจ่ายเงิน
○ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่ง
○ ก.ร. และ อ.ก.ร.
○ การประชุมกรรมการและเบี้ยประชุม
○ มาตรการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
○ การบริหารราชการอื่น
○ วันเวลาทำงานและการลาหยุดราชการ
○ เครื่องแบบและการแต่งกาย
○ การแต่งตั้งบุคคลในวงงานรัฐสภา
○ ลูกจ้างประจำ
○ พนักงานราชการรัฐสภา
○ การรวมกลุ่มของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ โครงสร้างและระบบงาน
○ การจัดตำแหน่ง
○ การเทียบตำแหน่ง
○ อัตรากำลัง การสับเปลี่ยนและ โอนอัตราเงินเดือน
○ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
○ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
○ มาตรฐาน และแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
○ การรับรองคุณวุฒิ
○ นักกฎหมายนิติบัญญัติ
○ ค่าตอบแทน
○ การสรรหาเชิงรุก
○ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การสรรหาและการบรรจุ
○ การแต่งตั้ง
○ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
○ การย้าย การโอน การเลื่อน
○ การบรรจุกลับ
○ การต่ออายุราชการ
○ การประเมินข้าราชการ
○ การเลื่อนเงินเดือน
○ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงในแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
○ การเสริมสร้างและพัฒนามิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
○ จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
○ วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ มาตรฐานการลงโทษ
○ การดำเนินการทางวินัย
○ ข้อสังเกตจากรายงานการดำเนินการทางวินัย
○ การอุทธรณ์
○ การร้องทุกข์
○ การออกจากราชการ
○ การดำเนินคดีต่าง ๆ
○ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
○ การดำเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
○ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล