อ.ก.ร. ระบบงานและอัตรากำลัง
พลตำรวจเอก ปัญญา  มาเม่น พลตำรวจเอก ปัญญา มาเม่น ประธาน อ.ก.ร.
พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ รองประธาน อ.ก.ร.
นางนรรัตน์ พิมเสน นางนรรัตน์  พิมเสน อ.ก.ร.
พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล พลอากาศเอก ชนัท  รัตนอุบล อ.ก.ร.
นายสุรวิทย์ คนสมบูรณ์ นายสุรวิทย์  คนสมบูรณ์ อ.ก.ร.
พลเรือเอก ประเสริฐ บุญทรง พลเรือเอก ประเสริฐ  บุญทรง อ.ก.ร.
นายชาญวิทย์  ไกรฤกษ์ นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ อ.ก.ร.
นางชนม์นิภา  จินดาศิริโรจน์ นางชนม์นิภา จินดาศิริโรจน์ อ.ก.ร.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (่ว่าทีร้อยตำรวจตรี อาพัทธ์  สุขะนันท์) อ.ก.ร.
เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
เลขาธิการวุฒิสภา)
อ.ก.ร.
เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
รองเลขาธิการ ก.พ.)
อ.ก.ร.
เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน (นางสาวสุรุ่งลักษณ์  เมฆะอำนวยชัย
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.)
อ.ก.ร.
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน (นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง)
อ.ก.ร.
รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษา ที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษา
ที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย
(นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
อ.ก.ร.
นางนพเก้า สุขะนันท์ รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษา
ที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย
(นางนพเก้า  สุขะนันท์
รองเลขาธิการวุฒิสภา)
อ.ก.ร.
นางสาวศุภพรรัตน์ สุขพุ่ม นางสาวศุภพรรัตน์  สุขพุ่ม อ.ก.ร.
นายมาณิช  อินทฉิม นายมาณิช  อินทฉิม อ.ก.ร.
นางปัณณิตา สท้านไตรภพ นางปัณณิตา  สท้านไตรภพ อ.ก.ร.
วิรัตน์ เนยสูงเนิน ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างระบบงาน และอัตรากำลัง (นายวิรัตน์  เนยสูงเนิน) อ.ก.ร. และเลขานุการ
○ การงบประมาณ
○ การเบิกจ่ายเงิน
○ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่ง
○ ก.ร. และ อ.ก.ร.
○ การประชุมกรรมการและเบี้ยประชุม
○ มาตรการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
○ การบริหารราชการอื่น
○ วันเวลาทำงานและการลาหยุดราชการ
○ เครื่องแบบและการแต่งกาย
○ การแต่งตั้งบุคคลในวงงานรัฐสภา
○ ลูกจ้างประจำ
○ พนักงานราชการรัฐสภา
○ การรวมกลุ่มของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ โครงสร้างและระบบงาน
○ การจัดตำแหน่ง
○ การเทียบตำแหน่ง
○ อัตรากำลัง การสับเปลี่ยนและ โอนอัตราเงินเดือน
○ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
○ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
○ มาตรฐาน และแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
○ การรับรองคุณวุฒิ
○ นักกฎหมายนิติบัญญัติ
○ ค่าตอบแทน
○ การสรรหาเชิงรุก
○ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การสรรหาและการบรรจุ
○ การแต่งตั้ง
○ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
○ การย้าย การโอน การเลื่อน
○ การบรรจุกลับ
○ การต่ออายุราชการ
○ การประเมินข้าราชการ
○ การเลื่อนเงินเดือน
○ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงในแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
○ การเสริมสร้างและพัฒนามิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
○ จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
○ วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ มาตรฐานการลงโทษ
○ การดำเนินการทางวินัย
○ ข้อสังเกตจากรายงานการดำเนินการทางวินัย
○ การอุทธรณ์
○ การร้องทุกข์
○ การออกจากราชการ
○ การดำเนินคดีต่าง ๆ
○ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
○ การดำเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
○ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล