อ.ก.ร. ระบบงานและอัตรากำลัง
พลตำรวจเอก ปัญญา  มาเม่น พลตำรวจเอก ปัญญา มาเม่น ประธาน อ.ก.ร.
พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ รองประธาน อ.ก.ร.
พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ อ.ก.ร.
นางบุษกร  อัมพรประภา นางบุษกร อัมพรประภา อ.ก.ร.
นางนรรัตน์  พิมเสน นางนรรัตน์ พิมเสน อ.ก.ร.
พลอากาศเอก ชนัท  รัตนอุบล พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล อ.ก.ร.
นายชาญวิทย์  ไกรฤกษ์ นายชาญวิทย์ ไกรฤกษ์ อ.ก.ร.
นางชนม์นิภา  จินดาศิริโรจน์ นางชนม์นิภา จินดาศิริโรจน์ อ.ก.ร.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางพรพิศ เพชรเจริญ) อ.ก.ร.
เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
เลขาธิการวุฒิสภา)
อ.ก.ร.
เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน (นายสุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
รองเลขาธิการ ก.พ.)
อ.ก.ร.
เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ.ร. หรือผู้แทน (นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอำนวยชัย
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.)
อ.ก.ร.
อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง หรือผู้แทน (นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย
รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง)
อ.ก.ร.
รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษา ที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษา
ที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย
(นายศิโรจน์ แพทย์พันธุ์
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
อ.ก.ร.
รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษา ที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษา
ที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย
(นางปัณณิตา สท้านไตรภพ
รองเลขาธิการวุฒิสภา)
อ.ก.ร.
นายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์ นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ อ.ก.ร.
นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง อ.ก.ร.
นายสัณห์ชัย  สินธุวงษ์ นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์ อ.ก.ร.
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างระบบงาน และอัตรากำลัง ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาโครงสร้างระบบงาน และอัตรากำลัง (นายอำพล ไทรสังขเฉลาพร) อ.ก.ร. และเลขานุการ

● การบริหารราชการ

○ การงบประมาณ
○ การเบิกจ่ายเงิน
○ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่ง
○ ก.ร. และ อ.ก.ร.
○ การประชุมกรรมการและเบี้ยประชุม
○ มาตรการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
○ การบริหารราชการอื่น
○ วันเวลาทำงานและการลาหยุดราชการ
○ เครื่องแบบและการแต่งกาย

● บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

○ การแต่งตั้งบุคคลในวงงานรัฐสภา
○ ลูกจ้างประจำ
○ พนักงานราชการรัฐสภา
○ การรวมกลุ่มของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

● ระบบตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ โครงสร้างและระบบงาน
○ การจัดตำแหน่ง
○ การเทียบตำแหน่ง
○ อัตรากำลัง การสับเปลี่ยนและ โอนอัตราเงินเดือน
○ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
○ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
○ มาตรฐาน และแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
○ การรับรองคุณวุฒิ
○ นักกฎหมายนิติบัญญัติ

● ค่าตอบแทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ ค่าตอบแทน

● การสรรหาข้าราชการรัฐสภา

○ การสรรหาเชิงรุก
○ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การสรรหาและการบรรจุ

● การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ การแต่งตั้ง
○ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
○ การย้าย การโอน การเลื่อน
○ การบรรจุกลับ
○ การต่ออายุราชการ

● การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ

○ การประเมินข้าราชการ
○ การเลื่อนเงินเดือน
○ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงในแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

● จริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ การเสริมสร้างและพัฒนามิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
○ จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
○ วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ มาตรฐานการลงโทษ
○ การดำเนินการทางวินัย
○ ข้อสังเกตจากรายงานการดำเนินการทางวินัย

● การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการออกจากราชการ

○ การอุทธรณ์
○ การร้องทุกข์
○ การออกจากราชการ
○ การดำเนินคดีต่าง ๆ

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

○ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
○ การดำเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

● การบริหารทรัพยากรบุคคล

○ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล