อ.ก.ร. สรรหา พัฒนาและส่งเสริมสมรรถภาพข้าราชการ
พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ ประธาน อ.ก.ร.
นางบุษกร  อัมพรประภา นางบุษกร อัมพรประภา รองประธาน อ.ก.ร.
พลตำรวจเอก ปัญญา  มาเม่น พลตำรวจเอก ปัญญา มาเม่น อ.ก.ร.
พลตำรวจเอก วรพงษ์  ชิวปรีชา พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา อ.ก.ร.
นางนรรัตน์  พิมเสน นางนรรัตน์ พิมเสน อ.ก.ร.
นายวีรวิทย์  วิวัฒนวานิช นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช อ.ก.ร.
พลอากาศเอก ชนัท  รัตนอุบล พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล อ.ก.ร.
พลเรือเอก สุรศักดิ์  ศรีอรุณ พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ อ.ก.ร.
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (นางพรพิศ เพชรเจริญ) อ.ก.ร.
เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้แทน (นางชุติมา หาญเผชิญ
รองเลขาธิการ ก.พ.)
อ.ก.ร.
เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการวุฒิสภา (นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ
เลขาธิการวุฒิสภา)
อ.ก.ร.
รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษา ที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษา
ที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมอบหมาย
(นางสาวโสมอุษา บูรณะเหตุ
รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร)
อ.ก.ร.
เลขาธิการ ก.พ.ร.หรือผู้แทน เลขาธิการ ก.พ.ร.หรือผู้แทน (นางสาววิริยา เนตรน้อย
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ)
อ.ก.ร.
รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษาที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย รองเลขาธิการหรือที่ปรึกษา ที่เลขาธิการวุฒิสภามอบหมาย (นายสมใบ มูลจันที
ที่ปรึกษาด้านระบบงานนิติบัญญัติ)
อ.ก.ร.
นายสาธิต  ประเสริฐศักดิ์ นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ อ.ก.ร.
นายต้นพงศ์  ตั้งเติมทอง นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง อ.ก.ร.
นางปิยมาภรณ์  ทองปุย นางปิยมาภรณ์ ทองปุย อ.ก.ร.
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ก.ร. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ก.ร. (นายกิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์) อ.ก.ร.
ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล (นายธีรพจน์ สุคนธมาน) อ.ก.ร. และเลขานุการ

● การบริหารราชการ

○ การงบประมาณ
○ การเบิกจ่ายเงิน
○ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่ง
○ ก.ร. และ อ.ก.ร.
○ การประชุมกรรมการและเบี้ยประชุม
○ มาตรการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
○ การบริหารราชการอื่น
○ วันเวลาทำงานและการลาหยุดราชการ
○ เครื่องแบบและการแต่งกาย

● บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

○ การแต่งตั้งบุคคลในวงงานรัฐสภา
○ ลูกจ้างประจำ
○ พนักงานราชการรัฐสภา
○ การรวมกลุ่มของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

● ระบบตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ โครงสร้างและระบบงาน
○ การจัดตำแหน่ง
○ การเทียบตำแหน่ง
○ อัตรากำลัง การสับเปลี่ยนและ โอนอัตราเงินเดือน
○ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
○ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
○ มาตรฐาน และแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
○ การรับรองคุณวุฒิ
○ นักกฎหมายนิติบัญญัติ

● ค่าตอบแทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ ค่าตอบแทน

● การสรรหาข้าราชการรัฐสภา

○ การสรรหาเชิงรุก
○ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การสรรหาและการบรรจุ

● การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ การแต่งตั้ง
○ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
○ การย้าย การโอน การเลื่อน
○ การบรรจุกลับ
○ การต่ออายุราชการ

● การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ

○ การประเมินข้าราชการ
○ การเลื่อนเงินเดือน
○ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงในแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

● จริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ การเสริมสร้างและพัฒนามิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
○ จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
○ วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ มาตรฐานการลงโทษ
○ การดำเนินการทางวินัย
○ ข้อสังเกตจากรายงานการดำเนินการทางวินัย

● การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการออกจากราชการ

○ การอุทธรณ์
○ การร้องทุกข์
○ การออกจากราชการ
○ การดำเนินคดีต่าง ๆ

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

○ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
○ การดำเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

● การบริหารทรัพยากรบุคคล

○ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล