อ.ก.ร. อุทธรณ์และร้องทุกข์
นายปรีชา นิศารัตน์ นายปรีชา นิศารัตน์ ประธาน อ.ก.ร.
พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล อ.ก.ร.
นางบุษกร อัมพรประภา นางบุษกร อัมพรประภา อ.ก.ร.
นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ นายพิรุฬ เพียรล้ำเลิศ อ.ก.ร.
พลตำรวจตรี วิชัย รัตนยศ พลตำรวจตรี วิชัย รัตนยศ อ.ก.ร.
ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล ศาสตราจารย์ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล อ.ก.ร.
ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. ผู้แทนสำนักงาน ก.พ. (นางสาวกมลลักษณ์ อ้นอารี
ผู้อำนวยการสำนักพิทักษ์ระบบคุณธรรม)
อ.ก.ร.
ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง ผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง (นายณรงค์ ชลประคอง
เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ)
อ.ก.ร.
ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด (นายอนันต์ ธรรมรัตน์
อธิบดีอัยการ สำนักงานคดีปกครอง
สำนักอัยการสูงสุด)
อ.ก.ร.
ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ก.ร. ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ ก.ร. (นายกิตติพศ กำเหนิดฤทธิ์) เลขานุการ อ.ก.ร.

● การบริหารราชการ

○ การงบประมาณ
○ การเบิกจ่ายเงิน
○ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่ง
○ ก.ร. และ อ.ก.ร.
○ การประชุมกรรมการและเบี้ยประชุม
○ มาตรการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
○ การบริหารราชการอื่น
○ วันเวลาทำงานและการลาหยุดราชการ
○ เครื่องแบบและการแต่งกาย

● บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

○ การแต่งตั้งบุคคลในวงงานรัฐสภา
○ ลูกจ้างประจำ
○ พนักงานราชการรัฐสภา
○ การรวมกลุ่มของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

● ระบบตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ โครงสร้างและระบบงาน
○ การจัดตำแหน่ง
○ การเทียบตำแหน่ง
○ อัตรากำลัง การสับเปลี่ยนและ โอนอัตราเงินเดือน
○ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
○ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
○ มาตรฐาน และแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
○ การรับรองคุณวุฒิ
○ นักกฎหมายนิติบัญญัติ

● ค่าตอบแทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ ค่าตอบแทน

● การสรรหาข้าราชการรัฐสภา

○ การสรรหาเชิงรุก
○ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การสรรหาและการบรรจุ

● การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ การแต่งตั้ง
○ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
○ การย้าย การโอน การเลื่อน
○ การบรรจุกลับ
○ การต่ออายุราชการ

● การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ

○ การประเมินข้าราชการ
○ การเลื่อนเงินเดือน
○ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงในแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

● จริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ การเสริมสร้างและพัฒนามิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
○ จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
○ วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ มาตรฐานการลงโทษ
○ การดำเนินการทางวินัย
○ ข้อสังเกตจากรายงานการดำเนินการทางวินัย

● การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการออกจากราชการ

○ การอุทธรณ์
○ การร้องทุกข์
○ การออกจากราชการ
○ การดำเนินคดีต่าง ๆ

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

○ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
○ การดำเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

● การบริหารทรัพยากรบุคคล

○ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล