พิธีอัญเชิญ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประดิษฐาน ณ รัฐสภาแห่งใหม่
line-nav

นับแต่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนารถบพิตร เสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประกอบพระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2523 ณ รัฐสภา ถนนอู่ทองใน พระบรมรูปขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง ของพระองค์จริงทรงเครื่องบรมขัตติยราชภูษิตาภรณ์ฉลองพระองค์ครุย สวมพระชฎามหากฐิน ปักขนนกการเวกเสด็จประทับเหนือพระที่นั่งพุดตานกาญจนสิงหาสน์ อันสะท้อนให้เห็นถึงการที่ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญแก่ปวงชนชาวไทย เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475

 
head
head