ยินดีต้อนรับ...สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

ประกาศสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง นโยบายสิ่งแวดล้อม

                  ด้วยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้มอบนโยบายแก่ผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567 โดยให้ความสำคัญกับการยกระดับให้รัฐสภามุ่งสู่การเป็นรัฐสภาสีเขียวหรือ Green Parliament อย่างยั่งยืน เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงาน ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะที่เป็นองค์กรฝ่ายนิติบัญญัติที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านธุรการของสภาผู้แทนราษฎรเล็งเห็นว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่ทุกฝ่ายได้ตระหนักและให้ความสำคัญในการร่วมมือกันเพื่อแก้ไขทั้งจากองค์กรภายในประเทศ/ต่างประเทศ และมีความมุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงขอประกาศนโยบายสิ่งแวดล้อมเพื่อให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กรรมาธิการ บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และบุคคลทั่วไปที่เข้ามาในบริเวณอาคารรัฐสภามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสู่การเป็น Green Parliament และดำเนินการด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดดังต่อไปนี้

1. ดำเนินการบริหารงานสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเพื่อมุ่งสู่การเป็น Green Pariament โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
2. 
จัดการสิ่งแวดล้อม ป้องกันมลพิษ และพัฒนาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีในการทำงานอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
3. ใช้ทรัพยากรและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และร่วมหาแนวทางการปฏิบัติงานที่ดี เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
4. 
มุ่งมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน

 

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่  มกราคม พ.ศ. 2567

 

ว่าที่ร้อยตำรวจตรี

(อาพัทธ์ สุขะนันท์)

เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว

VDO/สื่อประชาสัมพันธ์

ข่าวสาร/กิจกรรม


 
ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น
ด้านสิ่งแวดล้อม