คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.)
นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธาน ก.ร.
ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา รองประธาน ก.ร.
นางพรพิศ เพชรเจริญ นางพรพิศ เพชรเจริญ เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กรรมการโดยตำแหน่ง และเลขานุการ
นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์ เลขาธิการ ก.พ. กรรมการโดยตำแหน่ง
นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ นางสาวนภาภรณ์ ใจสัจจะ เลขาธิการวุฒิสภา กรรมการโดยตำแหน่ง
พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ พลอากาศเอก วีรวิท คงศักดิ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายวุฒิสภา
พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา พลตำรวจเอก วรพงษ์ ชิวปรีชา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายสภาผู้แทนราษฏร
พลตำรวจเอก ปัญญา มาเม่น พลตำรวจเอก ปัญญา มาเม่น กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร
นางบุษกร อัมพรประภา นางบุษกร อัมพรประภา กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายสภาผู้แทนราษฏร
นางนรรัตน์ พิมเสน นางนรรัตน์ พิมเสน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายวุฒิสภา
นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช นายวีรวิทย์ วิวัฒนวานิช กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายสภาผู้แทนราษฎร
พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล พลอากาศเอก ชนัท รัตนอุบล กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายวุฒิสภา
พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ พลเรือเอก สุรศักดิ์ ศรีอรุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ฝ่ายวุฒิสภา
นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ นายสาธิต ประเสริฐศักดิ์ กรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร
นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง นายต้นพงศ์ ตั้งเติมทอง กรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นางปิยมาภรณ์ ทองปุย นางปิยมาภรณ์ ทองปุย กรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา
นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์ นายสัณห์ชัย สินธุวงษ์ กรรมการผู้แทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ สังกัดสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

● การบริหารราชการ

○ การงบประมาณ
○ การเบิกจ่ายเงิน
○ การรักษาราชการแทน การปฏิบัติราชการแทน และการรักษาการในตำแหน่ง
○ ก.ร. และ อ.ก.ร.
○ การประชุมกรรมการและเบี้ยประชุม
○ มาตรการเกี่ยวกับโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
○ การบริหารราชการอื่น
○ วันเวลาทำงานและการลาหยุดราชการ
○ เครื่องแบบและการแต่งกาย

● บุคลากรผู้ปฏิบัติงาน

○ การแต่งตั้งบุคคลในวงงานรัฐสภา
○ ลูกจ้างประจำ
○ พนักงานราชการรัฐสภา
○ การรวมกลุ่มของข้าราชการรัฐสภาสามัญ

● ระบบตำแหน่งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ โครงสร้างและระบบงาน
○ การจัดตำแหน่ง
○ การเทียบตำแหน่ง
○ อัตรากำลัง การสับเปลี่ยนและ โอนอัตราเงินเดือน
○ มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
○ ตำแหน่งผู้บังคับบัญชา
○ มาตรฐาน และแนวทางการกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็น
○ การรับรองคุณวุฒิ
○ นักกฎหมายนิติบัญญัติ

● ค่าตอบแทนข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ ค่าตอบแทน

● การสรรหาข้าราชการรัฐสภา

○ การสรรหาเชิงรุก
○ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การสรรหาและการบรรจุ

● การแต่งตั้งข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ การแต่งตั้ง
○ การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
○ การย้าย การโอน การเลื่อน
○ การบรรจุกลับ
○ การต่ออายุราชการ

● การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจ

○ การประเมินข้าราชการ
○ การเลื่อนเงินเดือน
○ การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงในแก่ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ การศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน

● จริยธรรมและวินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ

○ การเสริมสร้างและพัฒนามิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย
○ จริยธรรมข้าราชการรัฐสภา
○ วินัยข้าราชการรัฐสภาสามัญ
○ มาตรฐานการลงโทษ
○ การดำเนินการทางวินัย
○ ข้อสังเกตจากรายงานการดำเนินการทางวินัย

● การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการออกจากราชการ

○ การอุทธรณ์
○ การร้องทุกข์
○ การออกจากราชการ
○ การดำเนินคดีต่าง ๆ

● การประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

○ การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
○ การดำเนินการเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

● การบริหารทรัพยากรบุคคล

○ ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล